Beleidsverklaring

RGS Groep

Het Kwaliteits-, Arbo en Milieu (KAM)-beleid van Rijssense Gebouwensloperij BV en RGS Milieu BV is erop gericht te komen tot een optimaal werkklimaat voor mens en milieu. Dit kan mede door het zo goed mogelijk waarborgen van de kwaliteit van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers en zorg voor het milieu. Uitgangspunten hierin zijn om tijdens de werkzaamheden hoge prioriteit te geven aan het voorkomen van persoonlijk letsel, alsmede materiële- en milieuschade. Wij verwachten dat medewerkers elkaar alert houden en elkaar aanspreken op onveilige werkmethodes of situaties. Hierin betrekken wij ook de zorg voor derden.

RGS voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en tracht dit te behouden middels het actief bewaken van de juridische ontwikkelingen die betrekking hebben op haar werkzaamheden. Zo, kan vroegtijdig geanticipeerd worden op toekomstige veranderingen in wet- en regelgeving. Ook streeft zij naar een continue verbetering van haar bedrijfsprocessen opdat de kwaliteit, veiligheid en milieuprestatie naar een hoger niveau getild worden als mede het voorkomen van milieu-incidenten die negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Door middel van het vaststellen van KAM doelstellingen en –taakstellingen wordt continu aandacht besteed aan dit laatste. De KAM doelstellingen en –taakstellingen worden in het managementrapport en het bijbehorende milieuaspectenregister vastgelegd en hebben betrekking op alle door RGS uit te voeren werkzaamheden, te benoemen: sloop-, boor- en zaag-, bodemsanering- en asbestsaneringswerkzaamheden. RGS beschikt dan ook over de volgende certificaten: ISO 9001, ISO 14001, VCA-P, SC-530, SVMS007, SIKB7000 en CO₂ prestatieladder als basis om de werkzaamheden conform de betreffende normeisen uit te voeren.

Binnen RGS wordt KAM niet beschouwd als een moderne trend, maar als een middel om mens, materieel en milieu op een verantwoorde en respectvolle wijze met elkaar te laten samenwerken bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Door vooraf de zaken inzichtelijk en gestructureerd in kaart te brengen voorkomen we verassingen tijdens de uitvoering.

Het beleid en de KAM doelstellingen worden binnen de gehele organisatie en door RGS in te schakelen bedrijven en personen kenbaar gemaakt en zal regelmatig worden geüpdate.

Rijssen, april 2018
H.W. Nijkamp
Namens directie

Ondersteunende verklaring.
Mevrouw L.J. Hoff is door de directie aangesteld als KAM-coördinator en heeft de bevoegdheid gekregen dit beleid te onderhouden en zorg te dragen voor het waarborgen van de effectiviteit. Mevrouw L.J. Hoff wordt hierin ondersteund door externe deskundigen van Arbodienst en Adviesbureau Balenco als het gaat om specifieke kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten.

De heer H.W. Nijkamp is directievertegenwoordiger.

Download Beleidsverklaring