Privacryverklaring RGS

PRIVACYVERKLARING WEBSITE RGS: WAT DOEN WE MET UW PERSOONSGEGEVENS?
Dit is de privacy verklaring van RGS groep BV en haar werkmaatschappijen (hierna: RGS of wij). In deze verklaring beschrijven wij hoe RGS omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers, sollicitanten en partners. Om onze activiteiten goed te kunnen doen, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen wij altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze Privacyverklaring Website RGS beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, waarom en hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. Op onze website www.rgs.nl vindt u de geldende versie van de
Privacyverklaring Website RGS.
1. WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Wij verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren en om uw verzoeken adequaat en volledig te kunnen afhandelen. Het doel van het verwerken van uw gegevens is :

  • Relatie- en klantbeheer
  • Uitvoeren van onze core-business
  • Afhandeling van uw verzoek om informatie of publicaties;
  • Het onder uw aandacht brengen van en het verstrekken van informatie over actuele
    projecten van RGS in uw omgeving;
  • Werving van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant;
  • Versturen van de digitale nieuwsbrief van RGS;
  • Versturen per post van Breaking News (een RGS magazine bestemd voor relaties);

Als wij persoonsgegevens willen gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen maar daarmee wel verenigbaar is, zullen wij u daarover informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de Privacyverklaring Website RGS of een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan u

2. GEGEVENS OVER DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is RGS groep BV, Noordermorssingel 1, 7461 JP Rijssen KvK 06031599

3. WETTELIJKE GROND VOOR HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS
Dienstverlening
Wij gebruiken de door u als klant verstrekte informatie voor de uitvoering van onze diensten, ons klantbeheer (CRM) en voor de afhandeling van uw verzoeken om informatie of publicaties. Hiervoor hebben wij contactgegevens nodig van u als contactpersoon van het bedrijf waar u werkt zoals uw
functie, naam, eventuele titel(s), geslacht, emailadres en telefoonnummer. Wij hebben deze informatie dus nodig om onze diensten te kunnen leveren, een gedegen klantbeheer te voeren en om uw verzoek te kunnen afhandelen. De wettelijke grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is dan ook dat het noodzakelijk is om de overeenkomst / afspraken met u adequaat, correct en volledig na te kunnen komen en omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het voeren van een gedegen beheer en administratie van onze klantgegevens. 

Nieuwsbrieven, informatie en events
Wij gebruiken uw contactgegevens (e-mailadressen en telefoonnummers) van u als klant om u te informeren onze projecten en diensten. Wij sturen u deze informatie alleen indien u een klant bent of bent geweest. Wij zijn van oordeel dat wij hiervoor een voldoende zwaarwegend belang hebben (marketing) dat gelet op de beperkte inbreuk op uw privacy gerechtvaardigd is. In alle andere gevallen zullen wij u om toestemming vragen. Vanzelfsprekend stoppen wij ermee u deze informatie te sturen indien u daar niet langer prijs op stelt en wij geven u ook iedere keer de mogelijkheid om u
hiervoor ‘uit te schrijven’.

Sollicitanten
Wij bieden de mogelijkheid om rechtstreeks te solliciteren via onze website. Hierbij vragen wij sollicitanten om hun naam, emailadres en motivatie waarom zij bij ons in dienst willen treden. Wij verwerken deze (persoons)gegevens om op basis van die informatie te beoordelen of wij iemand willen uitnodigen voor een (sollicitatie)gesprek en om vervolgens met hem of haar daarover in contact te treden. De grondslag voor verwerking is dat wij deze gegevens nodig hebben om de betreffende sollicitatie op correcte wijze te kunnen afhandelen.

In afwijking van onze normale bewaartermijnen, bewaren wij gegevens omtrent sollicitanten niet langer dan 4 weken.\

Intrekken toestemming
U kunt een eenmaal gegeven toestemming op ieder moment weer intrekken indien wij de persoonsgegevens uitsluitend om die reden mogen verwerken. Wij zullen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens dan beëindigen, tenzij wij een andere wettelijke grond voor het gebruik hebben.

4. AAN WIE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN?
Alleen medewerkers van RGS die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben toegang tot uw gegevens in de systemen van RGS. Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij wij hiertoe wettelijk zouden zijn verplicht of als we dit uitdrukkelijk met u hebben afgesproken. Het is wel mogelijk dat wij uw contactgegevens delen met door ons ingeschakelde onderaannemers of dat wij uw persoonsgegevens delen met zogenaamde verwerkers zoals ICT-dienstverleners. Met deze verwerkers hebben wij afspraken gemaakt en vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst waarbij wij deze partijen verplichten zorgvuldig om te gaan met de door ons aan hen ter beschikking gestelde persoonsgegevens Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het verder nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk uw persoonsgegevens inzien. Dat gebeurt alleen als de leverancier ons anders echt niet kan helpen en onder strenge voorwaarden van onder meer geheimhouding die we met de leverancier hebben afgesproken.

5. COOKIES EN HYPERLINKS
Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. RGS is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is RGS verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RGS en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@rgs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy dient u uw Burgerservicenummer zwart te maken. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen4 weken. Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

7. KLACHTENPROCEDURES
Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met info@rgs.nl. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  

8. BEWAARTERMIJNEN
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden / zijn verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn in beginsel 7 jaar en voor het overige, gedurende de termijn dat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst. In geval van toestemming voor de duur dat u uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens niet heeft ingetrokken.

9. HOE BEVEILIGEN WE UW GEGEVENS?
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bezoekers van onze website te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Download als PDF